امروزه اهمیت امر آموزش در بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی ، خدماتی و بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست، و همه مدیران بر این امر واقف هستند که دستیابی به اهداف سازمانی ارتباط مستقیم با توانمندی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی مهمترین خصیصه سازمان هاي امروزي تغییر و تحول می باشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را همگام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. لذا نیاز به یادگیري امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونه اي که نتایج تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاري بر آموزش در بهره وري سازمانی را نشان می دهد.

یکی از روش های بسیار پربازده آموزش که نقش بسیار مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی پرسنل سازمان دارد، برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی و یا INHOUSE COURSES است. در این روش، دوره آموزشی مد نظر با حضور مدرس در محل فعالیت سازمان مشتری برگزار می گردد. این مدل آموزشی به سازمان ها کمک می نماید تا ضمن صرفه جویی در میزان هزینه‌های آموزش و همچنین وقت کارکنان خود، افراد بیشتری از سازمان را در دوره‌های آموزشی شرکت دهند.

در این راستا، گروه مشاورین هرمس اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی، متناسب با نوع درخواست و نیاز شما نموده است که سرفصل های آن به شرح ذیل می باشد: