استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:

ایزو ۱۴۰۰۱ در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت یا مؤسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت یا نقاطی که زیان به آن‌ها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات  رای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.

هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک چارچوب به سازمان ، براي حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهاي اجتماعی – اقتصادي است . این استاندارد، الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظري که براي سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می کند دست یابد . یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی می تواند اطلاعاتی را براي ایجاد موفقیت طولانی مدت در اختیار مدیریت ارشد قرار بدهد تا با کمک موارد زیر به توسعه پایدار کمک کند:

– حفاظت از محیط زیست با پیشگیري یا کاهش پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی

– کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی بر سازمان

-کمک به سازمان در برآوردن تعهدات به تطابق

– ارتقاي عملکرد زیست محیطی

-کنترل یا تاثیر بر روش طراحی ، تولید ، توزیع ، مصرف و تعیین تکلیف محصولات و خدمات با کمک دیدگاه چرخه حیات که

می تواند از انتقال پیامدهاي زیست محیطی به جایی دیگر در طی چرخه حیات خود داري کند.

-دستیابی به مزایاي مالی و عملیاتی که از پیاده سازي گزینه هاي دیگر دوستدار محیط زیست حاصل می گردد و موقعیت سازمان را در بازار تقویت می کند.

-اطلاع رسانی اطلاعات زیست محیطی به طرفهاي ذینفع مرتبط

موفقیت سیستم مدیریت زیست محیطی به تعهد در تمام سطوح و وظایف سازمان بستگی دارد که توسط مدیریت ارشد هدایت می شود. سازمان ها می توانند از فرصت ها براي پیشگیري یا کاهش پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی و ارتقاي پیامدهاي زیست محیطی مطلوب به خصوص در رابطه با آنها که مضامین استراتژیک و رقابتی دارند استفاده کنند.

* جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه ISO14001،   فرم درخواست مشاوره  را  تکمیل فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 02126644361 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.