استاندارد OHSAS18001 :

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (Occupational health & safety management system) بر ايمني و  بهداشت پرسنل سازمان و جلوگيري (و يا به حداقل رسانيدن)، حوادث ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و بهداشتي متمرکز می باشد.

استاندارد OHSAS براي هر سازمانی که تمایل به انجام اقدامات ذیل داشته باشد، کاربرد دارد:

الف-ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک براي کارکنان و سایر طرف

هاي ذینفع که ممکن است در معرض خطرهاي ایمنی و سلامت حرفه اي مرتبط با فعالیت هاي سازمان قرار گیرند.

ب-اجرا، نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي

ج-حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سلامت حرفه اي که خود تعیین نموده است.

د-اثبات انطباق با استاندارد OHSAS از طریق :

1-تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي توسط سازمان و خوداظهاري

2-درخواست تایید انطباق توسط طرف هاي ذینفع سازمان از قبیل مشتریان

3-درخواست تایید خوداظهاري جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی

4-متقاضی دریافت گواهی نامه/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي توسط سازمان هاي صدور گواهی

* جهت دریافت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه OHSAS18001،   فرم درخواست مشاوره  را  تکمیل فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 02126644361 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.